Publiczna Szkoła Podstawowa im. Konstantego Damrota w Lubecku

 Logo szkoły

42-700 Lubecko ul. Lipska 21    

tel.  34 356 29 09

sekretariat@lubecko.edu.pl

Wyszukiwarka

RODO

Inspektor ochrony danych

Aleksandra Cnota – Mikołajec
kontakt do inspektora: iod@eduodo.pl lub aleksandra@eduodo.pl


Klauzula informacyjna – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Damrota w Lubecku, Lipska 21, 42-700 Lubliniec. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: sekretariat@psplubecko.szkolnastrona.pl


2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,


3. Dane osobowe dzieci, uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych, nauczycieli, pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących z administratorem przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f RODO oraz 9 ust. 2 lit b, h RODO w celach:

 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
 • realizacji wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ciążących na administratorze oraz realizacji zadań wynikających ze statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. Damrota w Lubecku,
 • profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego m.in. na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 • promocyjnych na podstawie wyrażonej zgody.


4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,
 • podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
 • do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.
9.Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. Zgodnie z obowiązującym prawem szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku (monitoring wizyjny)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Damrota w Lubecku, ul. Lipska 21, 42-700 Lubliniec. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: sekretariat@psplubecko.szkolnastrona.pl


2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota – Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,


3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w związku z art. 68 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowego w celu:

 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom placówki
 • zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. Damrota w Lubecku,


4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe w celu realizacji zadań serwisowych urządzeń rejestrujących,


5. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą maksymalnie przez okres 30 dni.

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
 • informacji o istnieniu monitoringu, jego celach, zakresie itp.,
 • usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych,
 • anonimizacji wizerunku,
 • przetwarzania wizerunku przez ograniczony czas,
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE