Publiczna Szkoła Podstawowa im. Konstantego Damrota w Lubecku

 Logo szkoły

42-700 Lubecko ul. Lipska 21    

tel.  34 356 29 09

sekretariat@lubecko.edu.pl

Wyszukiwarka

Świetlica szkolna

Świetlica – najważniejsze informacje dotyczące przebywania dziecka w świetlicy w roku szkolnym 2023/2024

1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

2. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub przez osoby upoważnione i zgłoszone pisemnym oświadczeniem wychowawcom świetlicy. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.

3. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami / prawnymi opiekunami dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (Policja).

4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.

5. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad regulaminu świetlicy szkolnej, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, podstawowych zasad higieny, kulturalnego zachowania się oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

6. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice / prawni opiekunowie.

7. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nieprzynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów (np. telefonów komórkowych, zabawek elektronicznych).

8. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej oraz niezwłocznej aktualizacji danych.

9. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur.

10. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy pisemnie (z datą i podpisem). Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

11. Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia należy przekazywać w formie pisemnej (na kartce lub w dzienniku elektronicznym).


 

Działalność świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Czuwamy nad bezpieczeństwem podopiecznych w budynku szkoły i podczas dowozów autobusem szkolnym. Dzieci przebywające w świetlicy biorą udział w zajęciach organizowanych przez opiekunów. Są to: zajęcia plastyczno-techniczne, czytelnicze, ruchowe, gry i zabawy stolikowe. Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, rozmowy z kolegami i koleżankami oraz odrabianie zadań domowych. Dzieci mają możliwość oglądania ulubionych filmów rysunkowych i edukacyjnych. Korzystając ze słonecznej pogody, spędzamy czas na szkolnym placu zabaw i boisku sportowym.

Praca świetlicy sprzyja w szczególności integracji uczniów, umacnianiu więzi uczuciowej ze szkołą i angażowaniu dzieci w realizację założonych celów wychowawczych.

Wszyscy przebywający w świetlicy zobowiązani są do respektowania obostrzeń związanych z wystąpieniem pandemii. Szczegółowe zasady określa Regulamin świetlicy.