W dniu 4 czerwca 2020 roku nasza szkoła otrzymała w ramach grantu nr 2573/2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” 7 sztuk komputerów na łączną wartość 14 981,40 zł (wartość jednego zestawu, tj. 1 sztuki komputera przenośnego – 2 140,20 zł brutto) z przeznaczeniem do użyczenia uczniom i nauczycielom szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w celu realizacji przez uczniów i nauczycieli zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W drugim etapie 25 czerwca 2020r. szkoła otrzymała 8 sztuk komputerów na łączną wartość 16 296, 24 zł.

Zakup sfinansowano w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Komputery zostaną wypożyczone uczniom i nauczycielom wg wcześniej przeprowadzonej diagnozy potrzeb. Sprzętu użycza się w celu realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Użyczenie obowiązuje w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Skip to content