Zgodnie z ustawą o systemie oświaty – rozdział 8a uczniowi zamieszkałemu na terenie gminy Kochanowice przysługuje pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

Prawo do stypendium i zasiłku szkolnego przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych,
 2. słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,
 3. słuchaczom nauczycielskich kolegiów języków obcych,
 4. słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych,
 5. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków dla upośledzonej młodzieży  w stopniu głębokim,
 6. dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, do ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat),
 7. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat),
 8. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do 24 roku życia.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupów podręczników,
 3. wyjątkowo w postaci świadczenia pieniężnego.

Próg dochodu.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na dzień dzisiejszy wynosi ona 456 zł netto na osobę.

Dochód z gospodarstwa rolnego: z 1 ha przeliczeniowego – 250 zł – minus składka KRUS.

Druki wniosków oraz oświadczenia można pobrać w szkołach znajdujących się na terenie Gminy, w Urzędzie Gminy Kochanowice – pok. 6 lub ze strony www.kochanowice.pl

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Kochanowice, ul. Wolności 5, pok. 6 w terminie do 15 września 2014 roku.

Skip to content