Rok szkolny 2022/23

Nową przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego wybrana została Zofia Fronczek z klasy VIII a, zaś jej zastępcą Weronika Wilczyńska z klasy VII. Mamy nadzieję, że będą oni godnie reprezentować wszystkich uczniów naszej szkoły.


WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Regulamin (wersja skrócona)

  1. Wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego organizuje Komisja Wyborcza, złożona z uczniów najstarszych klas szkoły, przy pomocy Opiekuna Samorządu.
  2. W wyborach prawo głosu maja wszyscy uczniowie szkoły.
  3. Wybory są tajne i bezpośrednie. Przewodniczącym zostaje kandydat z największą ilością ważnych głosów.
  4. Kandydatami na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego są:
  5. Przewodniczący klas IV-VIII i gimnazjum
  6. Pozostali uczniowie, którzy uzyskają pisemne poparcie co najmniej 10 uczniów szkoły, dostarczone Opiekunowi Samorządu co najmniej na dwa dni przed terminem wyborów. Na ich kandydowanie zgodę wyrazić musi wychowawca
  7. Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą w postaci plakatów, ulotek i agitacji słownej na przerwach międzylekcyjnych.
  8. Wyniki wyborów ustala Komisja Wyborcza; ich ogłoszenie następuję na apelu szkolnym oraz w formie pisemnego komunikatu na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego.

Skip to content