Uwaga uczniowie klas III
1.    Logujemy się do systemu www.slaskie.edu.com.pl
2.    Wprowadzamy dane do systemu
3.    Możesz to zrobić samodzielnie w domu (lub poprosić o pomoc w swoim gimnazjum) lub zgłosić się do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru, gdzie udzielona będzie pomoc w założeniu konta.
4.    Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło.
5.    Utwórz swoją listę preferencji. Na tę listę wpisujesz te szkoły i oddziały (klasy), w których chciałbyś się w przyszłości uczyć.
6.    W elektronicznym wniosku należy wybrać maksymalnie trzy szkoły. Ważna jest kolejność – klasa w szkole, która jest na pierwszym miejscu Twojej listy jest traktowana jako ta pierwszego wyboru! O dostaniu się do wybranej klasy w wybranej szkole decydują punkty m.in. za oceny na świadectwie ukończenia szkoły, za wyniki egzaminu gimnazjalnego czy za inne osiągnięcia. Konieczne jest wskazanie oddziału (klasy) lub oddziałów (klas), którymi jesteś zainteresowany w danej szkole.

 • TERMINARZ [wpdm_package id=’4097′]
 • WAŻNE TERMINY [wpdm_package id=’4088′]7.    Jeśli zamierzasz ubiegać się o przyjęcie do szkoły, która jest poza systemem, nie wpisuj jej na listę preferencji. Musisz się do niej udać osobiście i złożyć tam wszystkie wymagane przez tę szkołę dokumenty.
  8.    Wypełnienie i złożenie wniosku do szkoły ponadgimnazjalnej
  Wniosek należy wypełnić za pośrednictwem swojego konta internetowego:
  –     udaj się na stronę www.slaskie.edu.com.pl,
  –     stwórz swoją listę preferencji,
  –     wypełnij pozostałe pola formularza,
  –     wydrukuj wypełniony formularz (na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już żadnych zmian),
  –     podpisz formularz własnoręcznie długopisem,
  –     poproś swoich rodziców (opiekunów) o podpisanie wydrukowanego formularza,
  –     zanieś formularz do szkoły pierwszego wyboru (w szkole zostanie zweryfikowany pod względem zgodności z danymi w systemie).
  9.    Zmiana listy preferencji
  W przypadku wątpliwości poczekaj na wyniki egzaminu gimnazjalnego i dopiero wtedy utwórz swoją listę preferencji, wydrukuj wniosek i zanieś go do szkoły pierwszego wyboru.
  Jeśli już złożyłeś wniosek, a chcesz zmienić listę preferencji zgłoś się do szkoły pierwszego wyboru, tam anuluj poprzedni wniosek i na tym samym koncie zmień preferencje dotyczące klas i szkół i ponownie wydrukuj wniosek. Należy pamiętać, że dopóki Twój wniosek nie zostanie zaakceptowany przez szkołę pierwszego wyboru masz cały czas dostęp do zmiany preferencji.
  10.    Wraz z wnioskiem musisz złożyć oryginał lub poświadczoną (za zgodność z oryginałem) kopię zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego oraz  oryginał lub poświadczoną (za zgodność z oryginałem) kopię świadectwa oraz inne dokumenty wymagane przez daną szkołę. Poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii świadectwa oraz zaświadczenia może dokonywać dyrektor szkoły, który je wydał (czyli dyrektor gimnazjum, które kończysz), lub notariusz.
  11.    Ogłoszenie wyników wstępnego przydziału
  Na podstawie Twojej listy preferencji oraz liczby punktów system dokona przydziału. Informację o tym, do której szkoły i klasy się dostałeś, znajdziesz po zalogowaniu się do systemu elektronicznego naboru oraz we właściwej szkole.
  Dostarczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia do szkoły (potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły).  Jeśli dostałeś się do jednej z wybranych przez siebie szkół, konieczne będzie jeszcze potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (pod warunkiem, że nie złożyłeś już wcześniej oryginałów tych dokumentów wraz z wnioskiem w tej szkole) oraz innych wymaganych przez daną szkołę dokumentów (np. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).
  UWAGA! Potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły dokonuje rodzic kandydata (chyba, że kandydat jest już pełnoletni)  Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem z listy uczniów.

Nabór uzupełniający
Jeśli nie udało Ci się dostać do żadnej z wybranych szkół, przejrzyj listę wolnych miejsc. Będzie ona dostępna w każdej szkole ponadgimnazjalnej (pod warunkiem, że wolne miejsca będą). Wybierz jedną z klas, w których są jeszcze wolne miejsca. Idź do szkoły, do której należy ta klasa. Tam złóż wniosek i weź udział w rekrutacji uzupełniającej zgodnie z tegorocznym terminarzem.

Załączniki:
Rozporządzenie MEN – zasady przeliczania punktów
[wpdm_package id=’4136′]
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych – prezentacja
[wpdm_package id=’4129′]
Określenie miejsc w konkursach uznanych za wysokie
[wpdm_package id=’4136′]
Terminy ważne dla kandydata
[wpdm_package id=’4097′]
Konkursy przedmiotowe- wysokie miejsca, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
Wykaz zawodów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
[wpdm_package id=’4131′]
Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia
Szczegółowy terminarz w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
[wpdm_package id=’4127′]

Skip to content