Szanowni Państwo,

13 maja rozpocznie się etap rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Powiat Lubliniecki tradycyjnie bierze udział w elektronicznej rekrutacji. Sam proces rekrutacji w tym roku będzie przebiegał podobnie jak w poprzednich latach. Aby wziąć udział w rekrutacji uczeń musi się zarejestrować w systemie. Żeby to uczynić, należy się udać na stronę internetową: https://slaskie.edu.com.pl/

Na powyższej stronie, w zależności od szkoły, do której uczęszcza uczeń, należy kliknąć w odpowiedni prostokąt (niebieski dla uczniów szkół podstawowych; zielony dla gimnazjalistów) i dalej postępować zgodnie z pojawiającymi się wskazówkami. W systemie będzie także można skorzystać z wyszukiwarki szkół, które uczestniczą w elektronicznej rekrutacji. Po założeniu konta w systemie i ustaleniu szkół i oddziałów (klas), którymi jest zainteresowany uczeń, należy ustalić listę preferencji.

W elektronicznym wniosku należy wybrać maksymalnie trzy szkoły. Ważna jest kolejność – klasa w szkole, która jest na pierwszym miejscu listy jest traktowana jako klasa pierwszego wyboru. O dostaniu się do wybranej klasy w wybranej szkole decydują punkty m.in. za oceny na świadectwie ukończenia szkoły, za wyniki egzaminu gimnazjalnego/sprawdzianu ósmoklasisty, czy za inne osiągnięcia. Konieczne jest wskazanie oddziału (klasy) lub oddziałów (klas), którymi uczeń jest zainteresowany w danej szkole.

Najpierw należy wpisać te klasy, w których uczeń chce się uczyć najbardziej. System informatyczny będzie najpierw próbował przydzielić ucznia do tej klasy, która jest na pierwszym miejscu listy preferencji. Jeśli okaże się, że uczeń ma za mało punktów, będzie próbował przydzielić do klasy znajdującej się na drugim miejscu listy itd. Rekrutacja powinna przebiegać według poniższego schematu:

Wypełnienie i złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej

Wniosek należy wypełnić za pośrednictwem swojego konta internetowego:

–     udać się na stronę www.slaskie.edu.com.pl i wybrać właściwą rekrutację (dla absolwentów szkół podstawowych lub gimnazjalnych)

–     ułożyć listę preferencji,

–     wypełnić pozostałe pola formularza,

–     wydrukować wypełniony formularz (na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już żadnych zmian),

–     podpisać formularz

–   dostarczyć formularz do szkoły pierwszego wyboru (gdzie zostanie zweryfikowany pod względem zgodności z danymi w systemie). Wraz z wnioskiem należy złożyć oryginał lub kopię zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego/sprawdzianu ósmoklasisty oraz  oryginał lub kopię świadectwa, a także inne dokumenty wymagane przez daną szkołę. Szkoła pierwszego wyboru to szkoła, która uruchamia oddział (klasę) znajdujący się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli ten, na którym najbardziej kandydatowi zależy.

Zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty cały ten etap (rejestracja kandydatów) zakończy się 25 czerwca 2019 r. W załączeniu przesyłam terminarz poszczególnych etapów rekrutacji stanowiący załącznik do niniejszej decyzji. Ponadto dodatkowe informacje dot. rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji do poszczególnych szkół i wymaganych dokumentów polecam bezpośredni kontakt ze szkołami:

  1. Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu – tel.: (34) 351 14 33http://www.mickiewicz.net.pl/
  2. Zespół Szkół Ogólnokształcąco -Technicznych w Lublińcu – tel.: (34) 351 14 31, http://www.zsot.lubliniec.pl/
  3. Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – tel.: (34) 351 14 32, http://www.zszlubliniec.pl/
  4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – tel.: (34) 351 14 36, http://www.ckziulubliniec.pl/

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszych szkół. Prosimy także o rozpropagowanie informacji wśród uczniów i rodziców oraz zapoznanie uczniów z systemem np. na lekcjach informatyki, czy na zajęciach z wychowawcą.

terminy postępowania rekrutacyjnego 2019-2020

Kategorie: Aktualności

Skip to content