W dniach 5-6 czerwca br. uczniowie wszystkich klas ósmych Gminy Kochanowice, uczestniczyli w Programie Profilaktyki Zintegrowanej- Archipelag Skarbów. Program odbył się w pięknej sali OSP Lubecko.
Czego uczestnictwo w programie uczy młodzież? – Zdrowego i mądrego stylu życia. Zgodnie z założeniami profilaktyki zintegrowanej cele programu obejmują bardzo szerokie spektrum. Są nimi:
profilaktyka korzystania z substancji psychoaktywnych: ograniczenie używania alkoholu i innych używek przez młodzież.
Wychowanie ku miłości, dojrzałemu budowaniu więzi i odpowiedzialności za siebie: wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych więzi, zachęcenie do postaw i działań, które przygotowują do stworzenia trwałego związku opartego na wierności, miłości i szacunku. Profilaktyka przemocy: ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej w formie fizycznej i słownej, przemocy w świecie wirtualnym, wzrost wzajemnego szacunku w relacjach między chłopcami i dziewczętami, ze szczególnym podkreśleniem szacunku do dziewcząt i kobiet, podwyższenie kompetencji w zakresie zachowań asertywnych, wzmocnienie czynników chroniących w profilaktyce (więź z rodzicami, nauczycielami, identyfikacja z własnym systemem wartości – religijnym lub świeckim).
Archipelag Skarbów pokazuje, że siłą i pięknem młodzieży jest ich młodość, spontaniczność, otwartość na drugiego człowieka i nadzieja, na podbój świata?
Archipelag Skarbów jest prowadzony przez 3-4 osobową ekipę specjalnie przeszkolonych trenerów.
W dwudniowych warsztatach brało udział ok.70 uczniów. Podczas ośmiogodzinnych warsztatów młodzież zamienia się w poszukiwaczy skarbów jakimi są: głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji oraz marzeń. Przekazywana jest młodzieży wiedza o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Trenerzy dają młodym konkretne wskazówki, jak radzić sobie z silnymi uczuciami: zakochaniem, złością, gniewem. Omawiają też problemy takie, jak uzależnienie i mechanizmy powodujące uzależnienie od substancji psychoaktywnych, Internetu, zachowań ryzykownych
i niepożądanych.
Jednym z celów programu jest odczarowanie przekazu mediów oraz stylu życia celebrytów. Archipelag Skarbów pokazuje młodzieży, że najważniejsi przewodnicy i autorytety, od których mogą się wiele nauczyć w życiu są wokół nich. Są to rodzice, dziadkowie, wychowawcy, pedagodzy, trenerzy, instruktorzy, duchowni.
Warsztaty prowadzone były w dynamiczny sposób. Informacje przekazywane są poprzez prezentacje multimedialne, quizy, krótkie filmiki i muzykę. Były też dynamiczne ćwiczenia, do których zgłaszali się ochotnicy – nagradzani za udział nie tylko brawami, ale także prezentami. Chętni uczniowie na Festiwal Twórczości z dnia na dzień przygotowali wiersze, plakaty, piosenki lub prezentacje o tematyce zbieżnej z poruszaną w programie. W ramach programu odbyło się również szkolenie dla rodziców i nauczycieli na temat komunikacji ze współczesnym nastolatkiem.
Chcielibyśmy wyrazić w imieniu uczniów i nauczycieli serdeczne podziękowania p. Wójtowi –
I. Czechowi, Radzie Gminy i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kochanowicach za wsparcie finansowe, okazywaną troskę i zrozumienie, że dobrze zrealizowane działania profilaktyczne i wychowawcze z młodzieżą procentują w ich dorosłym życiu. Doświadczenia uczestnictwa w programie absolwentów naszej szkoły pokazują, że nasi uczniowie nie boją się wyzwań, wymagań, wysiłku i pracy nad sobą. Ważnym aspektem programu jest trening asertywności, w którym uczestnicy mogą ćwiczyć umiejętność przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników, co jest cenną umiejętnością życiową.
Serdecznie dziękujemy OSP Lubecko, a szczególnie p. Tomaszowi Jerominkowi, p. Józefowi Richterowi za przygotowanie sali oraz obsługę logistyczną. Składamy podziękowania ks. Proboszczowi Tomaszowi Hajokowi za wypożyczenie sprzętu.

Kategorie: Aktualności

Skip to content