W marcu bieżącego roku rozstrzygnięto nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
Na liście gmin, które takie wsparcie uzyskały znalazła się również gmina Kochanowice
i wszystkie 3 placówki oświatowe, w tym też nasza szkoła.
Główny celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów, dlatego szkoły mogą starać się o wsparcie finansowe na wzbogacenie księgozbioru biblioteki. Korzystając z tej możliwości biblioteka szkolna  w Lubecku złożyła wniosek o dotację i po rozstrzygnięciu naboru przydzielono kwotę w wysokości 12.0000 zł.
Pod koniec ubiegłego roku szkolnego, w ramach diagnozy potrzeb czytelniczych i rodzajów literatury, z którą najchętniej chcieliby stykać się czytelnicy, zarówno do uczniów jak i rodziców, skierowano ankietę. Z badania wynika, iż  zapotrzebowanie istnieje w zakresie każdej literatury, a w szczególności  przygodowej, podróżniczej, historycznej, science-fiction i  hobbystycznej. Ankietowani – dzieci i rodzice,  wskazują nawet konkretne tytuły.  Większość też wypowiada się, że czyta dla przyjemności i odprężenia. Świadczy to o pocieszającym fakcie, że nasze dzieci, młodzież oraz dorośli posiadają zainteresowania czytelnicze i mają w tym zakresie określone preferencje. Należy więc je podtrzymywać i rozwijać,  jest to m.in. zadanie biblioteki szkolnej.
Mając na uwadze te wyniki, w ramach wspomnianego programu zostały zaplanowane określone zadania i działania. Zostaną one zrealizowane tak, aby możliwe było spełnienie tych różnorodnych oczekiwań  wśród jak największej liczby czytelników, zwłaszcza tych najmłodszych. W tym celu będziemy prowadzić różne akcje, do których będą zapraszani i uczniowie i rodzice.  Jednym z naszych celów wynikających z ww. projektu  jest rozwijanie świadomości czytelniczej również wśród dorosłych poprzez zwrócenie uwagi na to, jaką rolę spełnia czytanie w rozwoju dziecka, czy młodego człowieka, jak wpływa na rozwój jego wyobraźni, wzbogacanie słownictwa, poszerzenie wiedzy i ogólne postrzeganie świata.

Zachęcam więc do zainteresowania powyższym projektem oraz wsparcie w jego realizacji.

Ewa Pięta
(nauczyciel bibliotekarz)

Kategorie: Aktualności

Skip to content