chemikSzanowni Rodzice, Drodzy uczniowie

zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017.

Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach (kliknij)

 

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
I.PODSTAWA PRAWNA KONKURSÓW
§  1.
Śląski  Kurator  Oświaty  działając  na  podstawie  art.  31  ust.  1  pkt  7  ustawy  z  dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015, poz.2156 z późn. zm.), zgodnie z:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w
sprawie  organizacji  oraz  sposobu  przeprowadzania  konkursów,  turniejów  i  olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz.125 z późn. zm.),organizuje  konkursy  przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa śląskiego.
II.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2. Typy konkursów
1.Dla uczniów szkół podstawowych organizuje się Wojewódzkie Konkursy z
1)Języka Polskiego
2)Matematyki
2.Dla uczniów gimnazjów organizuje się Wojewódzkie Konkursy z
1)Języka Polskiego;
2)Matematyki;
3)Biologii;
4)Języka Angielskiego;
5)Historii;
6)Geografii;
7)Wiedzy o Społeczeństwie;
8)Fizyki
9)Chemii;
10)Języka Niemieckiego;
11)Języka Francuskiego;
12)Języka Rosyjskiego.
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach
§ 3. Etapy konkursów
1.Ustala się trzy etapy konkursów:
1)etap szkolny,
2)etap rejonowy,
3)etap wojewódzki.
§ 4. Cele organizacji konkursów
1.Konkursy  są  skierowane  do  uczniów  wykazujących  zainteresowania  związane
z wybranym przedmiotem. Ich celem jest:
1)rozwijanie  uzdolnień  i  zainteresowań  uczniów  szkół  podstawowych
i gimnazjów,
2) tworzenie  możliwości  do  współzawodnictwa  uczniów  i  szkół,  do  których
uczęszczają,
3) propagowanie  idei  wspierania  uzdolnień  oraz  promocja  nauczycieli  i  szkół
wspierających uzdolnienia uczniów,
4) przygotowanie  uczniów  do  podjęcia  nauki  w
szkołach  wyższego  szczebla
poprzez wdrażanie do samokształcenia oraz trafne rozpoznawanie możliwości
uczniów.
2.Konkursy  są  formą  wspierania  uzdolnień  uczniów  w  szkole,  regionie  i  całym
województwie śląskim.
§  5.  Zakresy  wiedzy  i  umiejętności  oraz  proponowanej  bibliografii  na  poszczególne
etapy konkursów
1.Konkursy  przedmiotowe
-obejmują i poszerzają treści podstawy programowej danegoprzedmiotu dla uczniów szkół podstawowych i  gimnazjów.
2.Szczegółowe  zakresy  wiedzy  i  umiejętności  wymagane  na  poszczególnych  etapach konkursów oraz wykaz proponowanych lektur znajdują się w regulaminach konkursów.
§ 6. Kryteria kwalifikacji uczestników konkursów
1.Kryteria kwalifikacji uczestników konkursów do poszczególnych etapów:
1)do I etapu
-szkolnego przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności
2)do II etapu rejonowego kwalifikują się uczniowie
-zwani dalej uczestnikami konkursu, którzy w etapie szkolnym uzyskają co najmniej:
a)84  % punktów  możliwych  do  zdobycia
– w  przypadku  konkursów dla uczniów szkół podstawowych
b)85  % punktów  możliwych  do zdobycia
– w  przypadku  konkursów dla uczniów gimnazjów
3)do III  etapu
-wojewódzkiego kwalifikują się uczestnicy etapu rejonowego, którzy w tym etapie uzyskają
co najmniej:
a)84  %punktów  możliwych  do  zdobycia
–w  przypadku  konkursów dla uczniów szkół podstawowych
b)85  %punktów  możliwych  do zdobycia
–w  przypadku  konkursów dla uczniów gimnazjów
2.Uczestnicy etapu wojewódzkiego mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty: Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach
1)laureatami zostają uczestnicy, którzy uzyskali co  najmniej  90  %  punktów możliwych  do  zdobycia w  przypadku  konkursów  dla uczniów  szkół podstawowych i gimnazjów
2) finalistami
zostają pozostali uczestnicy zakwalifikowani do III etapu, którzy uzyskali co najmniej 30 % punktów możliwych do zdobycia
§ 7. Uprawnienia laureatów konkursów
1.Uprawnienia laureatów konkursów reguluje rozdział 2 a, 3  a  i  3  b
ustawy  o  systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U.z 2015, poz.2156 z późn. zm.)
2.Laureat konkursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabycie uprawnień wydane
przez  Śląskiego  Kuratora  Oświaty  zgodnie  z  §  5  ust.  1  rozporządzenia  Ministra
Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  29  stycznia  2002  roku  w  sprawie  organizacji
oraz sposobu  przeprowadzania  konkursów,  turniejów i  olimpiad  (Dz.  U.  z  2002  r.,
nr 13, poz.125 z późn. zm.).

ŹRÓDŁO STRONY: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=320


Informacje dotyczące organizacji Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2016/2017

[wpdm_package id=’3245′]

Skip to content