KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS IV – VI

Regulamin konkursu
Organizator: Anna Droździok – nauczyciel języka polskiego.
Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Konstantego Damrota w Lubecku.

 Cele konkursu
– motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii,
– utrwalenie nawyku poprawnego pisania,
– doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy,
– dbałość o czystość i piękno języka polskiego.

Organizacja konkursu
1. Konkurs trwa od października 2015r. do maja 2016r.
2. Uczestnicy piszą jedno dyktando miesięcznie.
3. Uczniowie mający specyficzne trudności w uczeniu się wypełniają tekst z lukami.
4. Dla uczniów klasy czwartej organizator przygotowuje tekst o mniejszym stopniu trudności.
5. Do 10 czerwca wyłanianych jest trzech uczniów, którzy zdobyli najwięcej punktów i to oni otrzymują dyplomy zwycięzców . W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przewidziana jest dogrywka.

Zasady oceniania
1. Każdorazowo za przystąpienie do dyktanda uczestnik otrzymuje 20 punktów (łącznie w ciągu całego roku szkolnego może uzyskać 160 punktów).
2. Uczeń, który z różnych powodów nie przystąpi do dyktanda, traci możliwość zdobycia punktów.
3. Oceniana jest poprawność ortograficzna i interpunkcyjna zgodnie z następującym kryterium – za błędy popełnione podczas pisania ze słuchu punkty odejmowane są od maksymalnej liczby punktów (20) według zasady:
– błąd I stopnia (ort.1) – 1 punkt,
– błąd II stopnia (ort.2) – 1/2 punktu.
Dwa błędy II stopnia mają wartość jednego błędu I stopnia.

Za błędy I stopnia uważa się pisownię rz – ż, ó – u, h – ch; pisownię „nie” z czasownikami, przymiotnikami, rzeczownikami i przysłówkami; pisownię wyrazów wielką literą.
    Błędy II stopnia to inne błędy ortograficzne oraz opuszczenia liter lub wyrazów.
    Dwa błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu II stopnia.
     Nie uznaje się błędów, które uczeń poprawił w następujący sposób:
    – błędna litera lub wyraz zostały przekreślone,
    – poprawna litera lub wyraz zostały zapisane nad lub obok  przekreślenia.
    Wszelkie „przeróbki” liter uznaje się za błędy.

  Nagrody
1.Zdobywca I miejsca otrzymuje tytuł Mistrza Ortografii Publicznej Szkoły Podstawowej im. Konstantego Damrota w Lubecku (dyplom).
2.Zdobywca II miejsca otrzymuje dyplom za zajęcie II miejsca w Szkolnym konkursie ortograficznym.
3.Zdobywca III miejsca otrzymuje dyplom za zajęcie III miejsca w Szkolnym konkursie ortograficznym.
4.Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.
5.Każdy uczestnik konkursu zostanie nagrodzony cząstkową oceną celującą z języka polskiego.

Skip to content