Konkurs ładnego pisania dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej w Lubecku

Cele konkursu:
– doskonalenie umiejętności  pięknego pisania piórem,
– rozpowszechnianie sztuki kaligrafii,
– rozbudzanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
– rozwijanie talentów uczniów.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
– w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VI,
– uczestnicy mają za zadanie napisać piórem (jednostronnie na kartce w linie formatu
A – 4 ) tekst zaczerpnięty z dowolnej, omawianej na lekcjach języka polskiego lektury oraz opatrzyć go tytułem nazwiskiem autora,
– tekst powinien być ozdobiony inicjałem; do jego wykonania można wykorzystać kolorowe pisaki lub inne materiały plastyczne,
– pracę należy podpisać na odwrocie,
– obowiązuje zakaz korzystania z korektora.

Kryteria oceny prac:
– staranność pisma,
– estetyka połączeń literowych,
– kompozycja pracy,
– poprawność ortograficzna, interpunkcyjna,
– staranność i oryginalność elementów   graficznych (inicjałów),
– samodzielność pracy.

Prace przyjmuje p. Anna Droździok do 31 marca 2016 r.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi  do 08  kwietnia 2016 r.

Skip to content