VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego Edukacja z Panem TIK-iem

CELE KONKURSU:
Celem Konkursu jest propagowanie umiejętności komputerowych, zachęcenie do poszerzania zainteresowań informatycznych i zwrócenie uwagi na powszechną komputeryzację w naszym życiu. Pokazanie, że umiejętności komputerowe stają się mocnym atutem każdego człowieka, a wręcz są niezbędne w XXI wieku.
Zadaniem uczniów będzie rozwinięcie, w formie krótkiego filmu, myśli „e-Umiejętności przepustką do …”

ADRESACI KONKURSU: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
OBSZAR:cała Polska
TERMINARZ:
– 15.02.2016 – 12.04.2016 rejestracja i nadsyłanie prac konkursowych

– 19.04.2016 – 04.05.2016 udostępnienie Internautom filmów do głosowania

– 05.05.2016 – ogłoszenie listy Laureatów

– 07.05.2016 – przesłanie oryginałów Kart Rejestracji laureatów Konkursu

– 13.05.2016 –ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród w Warszawie

ZASADY OGÓLNE
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Na udział w Konkursie uczniów niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
3. Jeden uczeń może zgłosić maksymalnie trzy prace konkursowe.
4. Ucznia do Konkursu w imieniu szkoły zgłasza nauczyciel, na podstawie Karty Rejestracji. Druk Karty Rejestracji należy pobrać ze strony konkursowej www.konkurs.ecdl.pl
5. Szkoła może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę uczniów.
6. Autorem pracy konkursowej może być tylko jeden uczeń.
7. Jury oceniając prace konkursowe będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
– zgodność z tematem Konkursu,
-wrażenia artystyczne,
– pomysłowość,
– estetykę wykonania pracy,
– czytelność przekazu.
8. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody przez zwycięzców jest:
– wysłanie na adres Organizatora (00-394 Warszawa, ul. Solec 38) w terminie do dnia 07.05.2016 r.
JAK WYKONAĆ FILM – WARUNKI TECHNICZNE:
1. Praca konkursowa musi być w zgodzie z obowiązującym prawem autorskim, złamanie tej zasady jest jednoznaczne z dyskwalifikacją pracy.
2. Film należy nakręcić dowolnym urządzeniem, pamiętając by zachować proporcje ekranu prostokątne w poziomie (fachowo panorama 16:9) lub kwadratowe (definicyjnie 4:3). Dopuszczalne proporcje ekranu:.
– 16×9 – zalecane
– 4×3 -dopuszczalne
Filmy z obrazem prostokątnym w pionie nie będą akceptowane. Zatem w przypadku nagrywania filmu telefonem – prosimy o trzymanie telefonu poziomo.
3. Ciężar pliku nie może przekraczać 50 MB.
4. Długość filmu do 1 minuty.
5. Typy przyjmowanych plików: mpg(mpeg), avi,wmv, mp4, flv, mov
6. W filmie mogą być umieszczone:
a. jedna plansza na początku filmu, wyłącznie z nieruchomym tekstem, informacjami o filmie.
b. jedna plansza na końcu filmu, wyłącznie z nieruchomym tekstem, informacjami o filmie.
c. dopuszczalne jest podpisywanie krótkim opisem osób występujących w filmie.
7. Nie jest dozwolone animowanie tekstu, przenikanie plansz a także umieszczanie tekstu płynącego na dole ekranu w trakcie całego filmu.
8. Plansze tekstowe oraz podpisy osób nie są wymagane.
9. Podkład muzyczny:
a. Należy użyć plików z udostępnionej Galerii Podkładów Muzycznych (patrz strona konkurs.ecdl.pl )stworzonej przez
Organizatorów Konkursu (zalecane)
b. Dopuszcza się stworzenie samodzielnie podkładu muzycznego, np. złożonego z tzw. sampli, nagranego na dowolnych instrumentach. Można również użyć własnego skomponowanego utworu muzycznego. Informacje i szczegóły o własnej kompozycji muzycznej koniecznie należy umieścić w Karcie Rejestracji.
c. W filmie nie mogą być użyte utwory muzyczne powszechnie emitowane w radio, telewizji, Internecie, nagrane na płyty CD lub DVD oraz pendrive dostępne w dowolnej sprzedaży do których prawa autorskie posiadają ich twórcy, artyści, piosenkarze, zespoły, orkiestry.
10. Film może zostać wykonany dowolną techniką, taką jak udział aktorów, animacja, tła, slajdy zdjęć itp. Może to być jedno ciągłe ujęcie z dowolnymi zdarzeniami, lub film zmontowany za pomocą oprogramowania edycyjnego.
11. Na udział w filmie innych osób – użycie ich wizerunku, musi być wyrażona pisemna zgoda na Karcie Rejestracji przez każdą występującą w filmie osobę, a w przypadku osób niepełnoletnich także zgoda ich rodziców/opiekunów prawnych.
12. Film może mieć dowolną formę artystyczną z użyciem takich środków wyrazu jak kolor, czerń i biel, efekt starego filmu (sepia), efekt zabrudzeń taśmy itp.
13. Film przekazywany na Konkurs „e-Umiejętności przepustką do …” nie może być wcześniej publikowany, bądź przekazany na inny konkurs.
14. Dozwolone jest użycie wybranych plenerów, obiektów z wcześniej wykonanych filmów pod warunkiem, że są one własnym zapisem autora pracy filmowej.
15. Wymagamy aby film był przetwarzany wyłącznie za pomocą legalnego oprogramowania licencjonowanego lub otwartego.

16. W filmie w dowolny sposób, jawny bądź ukryty, ale tak aby widz go dostrzegł, powinien być pokazany przewodni temat Konkursu.

17. Należy zachować, i na prośbę Organizatora udostępnić, oryginalne pliki filmowe zgrane z kamery, aparatu lub telefonu. Podobnie wszystkie pliki, które powstały w trakcie montowania filmu w komputerze (potocznie nazywamy takie pliki – źródłowymi).

18. Podczas tworzenia filmów podsumowujących Konkurs Organizator zastrzega sobie prawo dostępu do wybranych plików źródłowych.

19. Niedopuszczalne jest umieszczanie w filmach jakichkolwiek treści dyskryminujących pochodzenie, wyznanie,wiek, wygląd, płeć, status finansowy, pokazujących prześladowanie zwierząt, niszczenie dóbr itp. a także propagujących zachowania ryzykowne.

 

Skip to content