Drodzy uczniowie,

informujemy, iż w dniach 25-27 maja odbywają się egzaminy ósmoklasisty:

język polski –25 maja 2021r. (wtorek)–godz. 9:00.

matematyka –26 maja 2021r. (środa) –godz. 9:00

język obcy nowożytny –27 maja 2021r. (czwartek) –godz.9:00

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
WAŻNE!

Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1.[*]Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos(maseczką jedno-lub wielorazową).

2.2.[*]Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).

2.3.[*][!]Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)wychodzi do toalety

3)podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)

4)kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej

Źródło: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Harmonogram dowozów szkolnych w czasie egzaminów:
Dowozy wtorek – czwartek

7.25 – szkoła, 7.40 –  Pawełki, 7.45 – Kochcice, 7.55- Glinica, 8.00 – szkoła

Odwozy

Wtorek

12.00- szkoła

12.10 – Glinica

12.20 – Kochcice

12.25 – Pawełki

12.40 –szkoła

Środa

11.30 – szkoła

11.40- Glinica

11.50 – Kochcice

11.55 – Pawełki

12.10 – szkoła

Czwartek

11.15 – szkoła

11.25 – Glinica

11.35- Kochcice

11.40 – Pawełki

11.55 – szkoła
W autobusie obowiązują maseczki ochronne

Kategorie: Aktualności

Skip to content