Szanowni Państwo
przekazujemy nowe informacje w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku ze zmianą sytuacji dotyczącej COVID-19

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r.1 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195)

W ogólnych wytycznych nie jest możliwe uwzględnienie specyfiki każdej placówki szkolno-opiekuńczej – małej i dużej, o zróżnicowanej infrastrukturze i liczebności oddziałów. Placówki szkolno-opiekuńcze różnią się m.in. zasobami kadrowymi i związaną z tym samodzielnością w realizacji zadań wychowawczych, profilaktycznych oraz z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wobec powyższego dyrektor/ kierujący placówką szklono-opiekuńczą, w zależności od istniejących warunków (w tym m. in. lokalowych, sanitarnych itp.) i zasobów kadrowych posiada kompetencje do podejmowania rozstrzygnięć w zakresie szczegółowych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie placówki, w tym zorganizowanie higienicznych i bezpiecznych warunków na terenie tej placówki. Należy mieć też na uwadze poniższe zasady.

• Dyrektor szkoły może określić szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w regulaminie placówki, w tym m.in. stosowania maseczek zasłaniających nos i usta.
• Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
• Rekomenduje się, aby dzieci po przyjściu (przebraniu się) do placówki w pierwszej kolejności myły ręce wodą z mydłem.
• Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
• Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązującego regulaminu placówki w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.
• Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci mogli wchodzić do budynku placówki lub na teren placówki, zachowując zasadę 1 opiekun
z dzieckiem/dziećmi.
• Rekomenduje się ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.
• Rodzice/opiekunowie dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki.
• Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
• Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Szkoła posiada termometr bezdotykowy
• Jeśli pracownik podmiotu zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję choroby zakaźnej,dziecko zostanie odizolowane
w odrębnym pomieszczeniu (gabinecie higieny) oraz niezwłocznie powiadomieni zostaną rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka
ze szkoły.

Z poważaniem
Ewa Pięta

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ
пані та панове
ми надаємо нові рекомендації Головний санітарний інспектор у зв’язку зі зміною ситуації щодо COVID-19

Директор школи може визначити детальні правила безпеки життєдіяльності в шкільних нормативних актах, включаючи, серед іншого, використання масок, що закривають ніс і рот.
• До школи може ходити лише здорова дитина без будь-яких симптомів інфекції чи інфекційної хвороби.
• Дітям рекомендується спочатку вимити руки з милом після приходу до закладу (переодягання).
• Дітей до школи приводять/забирають здорові люди без симптомів інфекції чи інфекційної хвороби.
• Опікуни повинні дотримуватися чинних правил закладу, зокрема правил, пов’язаних з безпекою здоров’я.
• Рекомендується, щоб опікуни, які ведуть дітей до закладу, могли заходити в будівлю закладу або в приміщення закладу, дотримуючись принципу 1 опікуна з дитиною/дітьми.
• Рекомендується обмежити присутність третіх осіб у закладі (тільки людей без симптомів інфекції чи інфекційного захворювання). Вони зобов’язані дотримуватися шкільного розпорядку,
зокрема правила, пов’язані з безпекою здоров’я. Крім того, рекомендується гігієна рук.
• Батьки / опікуни дітей, які приносять іграшку в заклад, повинні забезпечити регулярне прибирання / прання /, якщо це необхідно, дезінфекція іграшки.
• Забезпечити засоби швидкого зв’язку з батьками/опікунами дитини.
• Необхідно отримати згоду батьків/опікунів на вимірювання температури тіла дитини, якщо це необхідно, у разі тривожних симптомів захворювання. У школі є безконтактний термометр
• Якщо працівник суб’єкта господарювання помітить у дитини симптоми, які можуть свідчити про зараження інфекційною хворобою, дитину ізолюють в окрему кімнату (кабінет гігієни) та негайно сповіщають батьків/опікунів, щоб терміново забрати дитину зі школи.

Щиро Ваш
Ева П’єта

Kategorie: Aktualności

Skip to content