PLANOWANA ORGANIZACJA PRÓBNYCH EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY
Dowóz poranny dla uczniów kl. 8 (17.03 – 19.03)
Pawełki: 7:15
Glinica: 7:55

17.03 – ŚRODA
8:15 – 10:15 PRÓBNY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO

10:15 – 11:15 CZAS DODATKOWY PRZEZNACZONY DLA DYSLEKTYKÓW
ok. 11:00 – 12:30 KONSULTACJE
12:30 ODWÓZ

18.03 – CZWARTEK
8:15 – 9:55 PRÓBNY EGZAMIN Z MATEMATYKI
9:55 – 10:45 CZAS DODATKOWY PRZEZNACZONY DLA DYSLEKTYKÓW
ok. 10:30 – 12:30 KONSULTACJE
12:30 ODWÓZ

19.03 – PIĄTEK
8:15 – 9:45 PRÓBNY EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO
9:45 – 10:30 CZAS DODATKOWY PRZEZNACZONY DLA DYSLEKTYKÓW
ok. 10:30 – 12:30 KONSULTACJE
12:30 ODWÓZ

Uzupełnieniem powyższego harmonogramu są WYTYCZNE CKE., GIS, MEiN wraz z naszymi wewnętrznymi uregulowaniami dotyczące organizowania i przeprowadzania testów diagnostycznych w czasie pandemii. W przypadku decyzji władz np. O zaostrzeniu rygorów higieny i bezpieczeństwa w/w informacje mogą stać się nieaktualne.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE UCZNIÓW PODCZAS PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

· Dotyczące uczniów dowożonych przewozem szkolnym

1. W trakcie przebywania na przystankach, w oczekiwaniu na autobus szkolny oraz w czasie jazdy autobusem obowiązuje bezwzględnie zakrycie ust i nosa maseczką, dezynfekcja rąk na wejściu do autobusu i do szkoły.

2. W autobusie uczniowie zajmują miejsca wyznaczone TYLKO przez nauczyciela.

· Dotyczące wszystkich uczniów

1. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.

2. Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.

3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą.

4. Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.

5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów.

6. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.

7. Nauczyciele podczas poruszania się po sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny, powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić usta i nos, kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

8. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie testu diagnostycznego, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc.

PONADTO UCZNIÓW OBOWIĄZUJE:

1) zakaz kontaktowania się z innymi uczniami

2) obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali po zakończeniu pracy z arkuszem

3) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa, oczu, a także przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczność zachowania odpowiedniego dystansu (co najmniej 2m) od innych uczniów po zakończonym teście

DYREKTOR SZKOŁY
MONIKA KUKOWKA

Kategorie: Aktualności

Skip to content