WSTĘP

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Konstantego Damrota w lubecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

https://lubecko.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 05.09.2013r
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.03.2021r

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie  jest  dostępnych  cyfrowo

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika Publicznej Szkoły Podstawowej im. Konstantego Damrota w Lubecku

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ewa Pięta
e-mail: gimlubecko@op.pl
lub kontakt z sekretariatem szkoły – telefon: 34 356 29 09
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Lipskiej 21. Prowadzą do niego schody. Brak jest podjazdu dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe, zarówno od strony frontowej,  jak i boiska szkolnego.W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i sutereny ) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

INFORMACJE DODATKOWE

STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie), a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • czytelna czcionka
 • mapa strony
 • skala szarości
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury. Na stronie jest dostępna wyszukiwarka. Na wszystkich badanych stronach menu wygląda i działa tak samo. Stronę zbudowano w oparciu o metodę responsywności (RWD). Dzięki tej metodzie jej wygląd i układ graficzny jest taki sam, bez względu na urządzenie, z którego zainteresowany korzysta (tablet, smartfon, telefon komórkowy).

Skip to content