Z uwagi na coraz liczniejsze, niepokojące zjawiska dotyczące bezpieczeństwa dzieci, także w drodze do i ze szkoły, Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o doprecyzowaniu zwalniania dziecka ze szkoły.

1. Ucznia można zwolnić w trakcie zajęć lekcyjnych tylko poprzez złożenie pisemnej deklaracji na określonym przez szkołę wzorze dokumentu, który zawiera oświadczenie o przejęciu pełnej odpowiedzialności nad uczniem z chwilą opuszczenia przez niego szkoły, zarówno w drodze do domu, jak i w godzinach, kiedy powinien być w szkole zgodnie z rozkładem zajęć. Zwolnienie zostaje odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

2. Jeśli rodzic zezwala, aby jego dziecko mogło być odbierane przez inne osoby, zgłasza taki fakt u wychowawcy klasy, który sporządza listę uprawnionych osób. Dane przekazywane są do sekretariatu szkoły.

3. Miejscem, gdzie dopełnia się wszelkich formalności związanych ze zwalnianiem ucznia jest sekretariat szkoły.

4. Pracownik, w obecności którego uczeń opuszcza szkołę, może poprosić osobę odbierającą o dokument potwierdzający tożsamość.

Obowiązuje od dnia 12.10.2020r.

Skip to content