Pedagog szkolny

 Jeżeli masz wrażenie, że nikt nie ma dla Ciebie czasu….nikt Cię nie rozumie,
a cały świat wali Ci się na głowę… daj sobie szansę…

Przyjdź….Porozmawiaj…Pedagog szkolny to taka osoba do której zawsze możesz przyjść po pomoc, wsparcie, poradę…..razem poszukamy rozwiązania…

Zapraszamy  !!! Zapewniamy anonimowość i dyskrecję.


 

Dla RodzicówDla Rodziców Dla UczniówDla Uczniów Dla NauczycieliDla Nauczycieli

 

PEDAGOG SZKOLNY

Jeżeli chcesz porozmawiać o ważnych dla Ciebie sprawach, potrzebujesz pomocy lub wsparcia – zapraszam
pedagog szkolnyMariola Strzoda

Godziny pracy pedagoga szkolnego w Zespole Szkół w Lubecku

Poniedziałek:
7.00-7.45  dyżur poranny
7.45-8.30 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne III b
8.30-10.45  godz. pedagoga SP

Wtorek:
8.00-11.00  godz. pedagoga G

Środa:
12.15-14.05  godz. pedagoga G

Czwartek:
8.00-8.40 godz. pedagoga SP
8.40-9.20 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne II b
9.20-10.30 godz. pedagoga G
10.30 -10.50 godz. pedagoga SP


Oferta bezpłatnej pomocy i wsparcia
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej oferty pomocy i wsparcia ze strony specjalistów dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym w Lublińcu.
Oferta skierowana jest do uczniów, rodziców i opiekunów. Bliższe informacje można uzyskać u pedagoga szkolnego.

PUNKT KONSULTACYJNY
PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
LUBLINIEC, UL. OŚWIĘCIMSKA 30
TEL. 343511461

PORADNICTWO BEZPŁATNE DLA MIESZKAŃCÓW LUBLIŃCA
I POWIATU LUBLINIECKIEGO

PONIEDZIAŁEK
13.30 – 15.30 Lidia Karasiewicz
PSYCHOLOG
16.00 – 18.00  Klaudia Wańczyk-Dąbrowska
PSYCHOLOG SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ
WTOREK  
16.00 – 18.00 Katarzyna Wieczorek
PORADY PRAWNE
15.30 – 19.30 Lidia Krajewska Muszyńska – każdy ostatni wtorek miesiąca spotkania DDA
PSYCHOLOG SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ
ŚRODA
15.00 – 17.00 Joanna Stanecka
KONSULTANT DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
CZWARTEK
15.00 – 17.00 Wanda Łuczak
KONSULTANT DS. UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU
17.00 – 19.00 Grupa terapeutyczna dla rodzin
OSOBY UZALEŻNIONE I WSPÓŁUZALEŻNIONE

 


ZADANIE PRIORYTETOWE
SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYKI
DLA GIMNAZJUM im. ŚWIĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

„Wyloguj się do życia, a robi się to TAK!”

     W ramach hasła Ogólnopolskiej Kampanii w tym roku szkolnym bliżej przyjrzymy się problemowi uzależnienia od komputera i Internetu wśród młodzieży. Zagrożenie uzależnieniem od Internetu wśród młodzieży staje się istotnym problemem społecznym.
Celem realizacji zadania jest pokazanie ryzyka, jakie niesie ze sobą nadmierne i niekontrolowane korzystanie z sieci, przy jednoczesnym zachęceniu młodzieży do szukania alternatyw poza światem wirtualnym oraz łączenia jednego z drugim w konstruktywny i mądry Kształtowanie umiejętności uczniów i wychowanków w zakresie  prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów.

ZADANIE PRIORYTETOWE
SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYKI
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. K. DAMROTA
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

Zapamiętaj- grzeczność nic nie kosztuje! A Twoją kulturę buduje…

    Celem głównym zadania priorytetowego w  roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej  jest zwiększenie świadomości uczniów na temat kultury osobistej oraz kształtowanie spójnego w środowisku szkolnym- wizerunku kulturalnego ucznia.
Oczekujemy od wszystkich uczniów, by:
– propagowali zasady kulturalnego zachowania w sytuacjach dnia codziennego,
– doskonalili nawyki kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach,
– używali na co dzień zwrotów i form grzecznościowych, najprostsze wyrazy uprzejmości (proszę, dziękuję, przepraszam).
– wzbogacali wiedzę o kulturze bycia, kulturę słowa .

 


Zadania pedagoga szkolnego:

  •     rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  •     określanie form i sposobów pomocy uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
  •     organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  •     podejmowanie działań profilaktyczno -wychowawczych  wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
  •     wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły,
  •     planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
  •     działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  •     wspieranie inicjatyw młodzieżowych

Pedagog współpracuje z innymi instytucjami pozaszkolnymi tj:

-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kochanowicach,

-Komendą Powiatową Policji w Lublińcu,

-Publiczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,

-Sądem Rejonowym w Lublińcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Dodaj komentarz